No Title
cv: 2098 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sBeleidsadviseur, Bioloog
Amsterdam
In overleg
opdracht in: Zakelijke dienstverlening

Basisopleiding
01-08-1976 t/m 01-08-1983 VWO-B, Athenuem


01-08-1983 t/m 16-08-1989 Universitaire studie Biologie
01-11-1993 t/m 01-09-1994 Post-HBO opleiding tot milieu-inspecteur

zie www.aquamarien.nl

Hofman Aquamarien:

Hofman Aquamarien is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van
aquatische en mariene ecologie. Het bureau is op 1 januari 2000 opgericht door
Caroline Hofman. Zij is aquatisch en marien bioloog en heeft vanaf 1987
ervaring met onder meer het uitvoeren van onderzoek, het opzetten en
begeleiden van projecten, het ontwikkelen van ecologische
beoordelingssystemen, het opstellen van waterbeheersplannen en het co÷rdineren
van milieuzaken. Deze ervaring is opgedaan in de functies van onderzoeker,
co÷rdinator en adviseur.

Werkveld:

Hofman Aquamarien richt zich op integraal waterbeheer. Integraal waterbeheer
is een benadering van de zorg voor water waarbij het op elkaar afstemmen van
doelstellingen, belangen en functies van watersystemen centraal staat. Hierbij
is het ecologisch functioneren van watersystemen de basis voor duurzaam
gebruik. Het bureau volgt deze integrale benadering en zorgt voor een, vanuit
diverse invalshoeken belicht, onafhankelijk advies. De projecten kunnen deel
uitmaken van water-, natuur- en milieu- beheersplannen, inrichtingsplannen,
milieu-effect rapportages of integrale onderzoeksprojecten.

Aquatisch en marien ecologisch advies, voor projecten op het gebied van:

- Water- en waterbodemkwaliteit
- Waterplanten en waterdieren
- Water- en oeverinrichting
- Inventarisatie en monitoring
- Ecologische beoordeling
- Effecten van maatregelen
- Natuurontwikkeling en -herstel
- Aquatisch ecologisch onderzoek
- Marien ecologisch onderzoek
- Ecotoxicologisch onderzoek

Werkwijze:

Hofman Aquamarien werkt projectmatig. Voor iedere opdracht wordt een offerte,
met een projectplan en een begroting, opgesteld en besproken met de
opdrachtgever. Het bureau is flexibel en onderscheidt zich door kwaliteit,
helderheid en praktische toepasbaarheid. Door goede contacten kan, indien
effectief, worden samengewerkt met andere bureau's of instellingen en/of in
multidisciplinair (internationaal) verband.


periode:01-01-1990 t/m 01-05-2002
functie:ecoloog, onderzoeker, adviseur en co÷rdinator
bedrijf:diverse
omschrijving:aquatisch en marien ecologisch advies

zie www.aquamarien.nl

Werkervaring voor de start van Hofman Aquamarien:

1990 - 1992
Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie, Universiteit van Amsterdam.
Taxonomisch onderzoek naar het sponzengenus Lissodendoryx.

1992 - 1993
Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Adviseur water- en visstandbeheer.
Uitvoeren van vis-ecologisch onderzoek, schrijven van
visstandbeheersplannen.

1994
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA).
Lelystad. Onderzoek naar de toepasbaarheid van de Habitat Evaluatie
Procedure.

1995
Gemeentewaterleidingen Amsterdam, afdeling Waterwinning.
Waterbodemonderzoek
naar de kwaliteit, kwantiteit en verdeling coagulatie-slib in de Nieuwe
Polderplas.

1995 - 1996
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Zuid. Milieuco÷rdinator. o.a.
Co÷rdineren van alle milieuzaken, Milieuprogramma en Milieujaarverslag.

1997 - 1998
Brandweer Amsterdam, afdeling Preparatie. Chemisch adviseur. Advies op het
gebied van gevaarlijke stoffen bij brand en calamiteiten.

1998 - 1999
Milieudienst Amsterdam, afdeling Bodem. Beleidsmedewerker bodem. o.a.
Jaarverslag Bodemsanering en Handboek Administratieve Organisatie.

1999
Denst Waterbeheer en Riolering, afd. Planvorming. Medewerker beleid en
onderzoek o.a. Schrijven van de onderdelen aquatische ecologie voor de MER
IJburg 2e fase.

2000 - nu
Hofman Aquamarien, Amsterdam. Zelfstandig adviesbureau.
Projecten aquatische en mariene ecologie.

Projecten Hofman Aquamarien:

2000. Implementatie ecotoxicologische toetsen. Hofman Aquamarien, in opdracht
van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR), Hilversum/Delft.

2000. Kennisinventarisatie waterpeildynamiek en vegetatie. Hofman Aquamarien,
in opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft.

2000. Visstandonderzoek Ilperveld, Plan Watersnip vak 6, 9 en 12. Hofman
Aquamarien, in opdracht van en in samenwerking met Bureau Urban van Aar,
i.o.v. de Stichting Het Noordhollands Landschap, Castricum.

2001. Beheervisie visstand en visserij in het Grevelingenmeer. Hofman
Aquamarien, in opdracht van en in samenwerking met Bureau Urban van Aar,
i.o.v. de Deltafederatie Zeeland.

2001. Ontwikkelingsplan visstand en visserij in het Veerse Meer. Hofman
Aquamarien, in opdracht van en in samenwerking met Bureau Urban van Aar,
i.o.v. de Deltafederatie Zeeland.

2002. Artikel Voortplanting Winde in het IJmeer, in druk

Nevenactiviteiten:

1993 - nu
Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Vice-voorzitter, vanaf januari 1998
voorzitter van de Commissie Waterbeheer. Zorgdragen voor het visstandbeheer in
ca. 5000 ha. water, in samenwerking met waterbeheerders en gemeenten werken
aan projecten Integraal Waterbeheer.

1998 - 1999
Onderzoeksexpedities naar de ecologie van rivierdolfijnen in de Amazone.

2000 - nu
Lid Amsterdamse Adviesraad voor het Binnenwater. De adviesraad adviseert het
Gemeentebestuur over het beleid voor het binnenwater in heel Amsterdam